logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

>>>Listy przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego (klasa jeździecka), Technikum Pszczelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych<<<<

 

 

 

Rekrutacja w   ZSR CKP w Pszczelej Woli  będzie prowadzona zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Terminy w zakładce Terminy rekrutacji na rok 2020/2021

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym >>> prosimy o zapoznanie się.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 .pdf

Uzasadnienie_rozporzadzenia_MEN.pdf

 

W roku szkolnym 2020/2021, dla celów związanych z obsługą elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, uruchomiony jest serwer danych o adresie:

Kandydaci (uczniowie):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Regulamin przyjmowania uczniów po szkole podstawowej do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technikum Rolniczego, Technikum Hodowli Koni i Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli

<<<pobierz

 


 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów oraz sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z egzaminu 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1.  100 punktów z egzaminu ósmoklasisty–wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z zakresu:
– z języka polskiego, z matematyki, – mnoży się przez 0,35;
– języka obcego nowożytnego  mnoży się przez 0,3;

 

2.   72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.    7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
4.    Maksymalnie 18 punktów w przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
1)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.  3 punkty w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

–    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3)    biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

–    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 •  dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 •  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu lub danej części egzaminu, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu lub dana część egzaminu, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się 20 punktów;
 •  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 •  dobrym – przyznaje się 13 punkty;
 •  dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
 •  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 


 

 

4-letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej):
Klasa językowa:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Klasa wojskowa:

język polski, język obcy, matematyka, historia

Klasa sportowa:
język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej

(szczegóły poniżej)

5-letnie  Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów:

Technik Pszczelarz:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Agrobiznesu:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej:

język polski, język obcy, matematyka, geografia

Technik Rolnik:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Hodowli Koni:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, cukiernik :

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 


 

Osoby będące obcokrajowcami przyjmowane są do Technikum Pszczelarskiego bez egzaminów ze względu na brak możliwości odniesienia zasad rekrutacji przyjętych w ZSR CKZ w Pszczelej Woli do przedmiotów realizowanych w innych krajach.

 

Egzamin sprawnościowy do klas sportowych (klasa jeździecka, piłka nożna) odbędzie się  od 23 czerwca do 7 lipca 2020 r.

Harmonogram przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych na rok szk. 2020/2021

 LO klasa sportowa –jeździectwo
23.06.2020 godz. 10.00-15.00
24.06.2020 godz. 10.00-15.00
01.07.2020 godz. 10.00-15.00
02.07.2020 godz. 10.00-15.00

Miejsce: stajnia
Osoby odpowiedzialne : Kamila Wierzbicka tel. 519 174 943, Sylwester Tkaczyk tel. 511 135 709

LO klasa sportowa – piłka nożna
23.06.2020 godz. 10.00-15.00
24.06.2020 godz. 10.00-15.00
01.07.2020 godz. 10.00-15.00

Miejsce: Sala gimnastyczna
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Spozowska-Kaźmirska tel.500 629 365, Jarosław Prus tel. 695 632 400

Uwaga!
Osoby przystępujące do egzaminu sprawnościowego proszone są o kontakt telefoniczny z ww. nauczycielami min. 2 dni przed planowanym egzaminem w celu ustalenia terminu oraz godziny.

W przypadku trudności z przystąpieniem do testu sprawnościowego w zaproponowanych terminach prosimy o kontakt z ww. osobami.

Informacja o testach sprawnościowych.docx <<<<pobierz

Uwaga!
Kandydat do klasy sportowej powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony okazanym na egzaminie zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie

skierowanie_na_badania.pdf

 (do pobrania w sekretariacie uczniowskim)

Uczeń ze szkoły podstawowej  składa podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w sekretariacie naszej szkoły zawsze, gdy jedna ze szkół ZSR CKP w Pszczelej Woli (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia) jest szkołą pierwszego wyboru w terminie

od 15 czerwca 2020 r.  – 10 lipca 2020 r. 
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach

Prosimy również o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego   >>>>kwestionariusz osobowy.doc

Kalendarium postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na rok szkolny 2020 / 2021 dla kandydatów ze  szkół podstawowych nie objętych rekrutacją elektroniczną oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym (z województwa innego niż lubelskie) 

 •  składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierające deklarację wyboru wszystkich klas i szkół (pobierz podanie po podstawowej.pdf )

od 15 czerwca 2020 r.  – 10 lipca 2020 r. 

 • Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

26 czerwca 2020 r.  – 10 lipca 2020 r.

 •  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

31 lipca 2020 r.  – 4 sierpnia 2020 r. do 15.00

 • ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów

12 sierpnia 2020 r.  godz. 10.00

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 

UWAGA

Informacja dla uczniów obcokrajowców

 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest posiadanie przez uczniów z zagranicy polskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opłaty w wysokości  558 zł. za 10 miesięcy, należy dokonać przed rozpoczęciem nauki, każdorazowo na okres bieżącego roku szkolnego.

Ważne linki
Kategorie