logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Rekrutacja w   ZSR CKZ w Pszczelej Woli  będzie prowadzona zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Terminy w zakładce Terminy rekrutacji na rok 2024/2025

 

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym >>> prosimy o zapoznanie się.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 .pdf

Uzasadnienie_rozporzadzenia_MEN.pdf

 

W roku szkolnym 2024/2025, dla celów związanych z obsługą elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych w województwie lubelskim, uruchomiony jest serwer danych o adresie:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego im Zofii i Tadeusza Wawrynów i Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli w roku szkolnym 2024/2025

<<<pobierz regulamin przyjmowania uczniow do klasy pierwszej szkol ponadpodstawowych 2024-2025

 


 

W poszczególnych typach szkół będą brane pod uwagę następujące przedmioty:

4-letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej):
Klasa językowa: język polski, język obcy, matematyka, biologia
Klasa sportowa: język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej (szczegóły poniżej)

 

5-letnie  Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów:

technik pszczelarz: język polski, język obcy, matematyka, biologia

technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia

technik agrobiznesu: język polski, język obcy, matematyka, biologia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: język polski, język obcy, matematyka, geografia

technik rolnik: język polski, język obcy, matematyka, biologia

technik hodowca koni: język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, piekarz, jeździec : język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 

 

Osoby będące obcokrajowcami przyjmowane są do Technikum Pszczelarskiego bez egzaminów ze względu na brak możliwości odniesienia zasad rekrutacji przyjętych w ZSR CKZ w Pszczelej Woli do przedmiotów realizowanych w innych krajach.

 

 LO klasa sportowa –jeździectwo

INFORMACJA  DLA KANDYDATÓW  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU JAZDA KONNO  W PSZCZELEJ WOLI

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli informuje, że egzamin sprawnościowy dla kandydatów do  Liceum Ogólnokształcącego o profilu jazda konno w Pszczelej Woli odbędzie się

15 czerwca 2024 10.00-15.00

20 czerwca 2024 10.00-15.00

Wszystkich kandydatów zainteresowanych nauką w Liceum Ogólnokształcącym o profilu jazda konno  prosimy o kontakt w celu dokładnego ustalenia godziny egzaminów bezpośrednio z sekretariatem.

81 5628076

LO klasa sportowa – piłka nożna

INFORMACJA  DLA KANDYDATÓW  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU PIŁKA NOŻNA  W PSZCZELEJ WOLI

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli informuje, że egzamin sprawnościowy dla kandydatów do  Liceum Ogólnokształcącego o profilu piłka nożna w Pszczelej Woli odbędzie się
17 czerwca 2024 10.30

Kontakt do nauczycieli wychowania fizycznego:

  1. Jarosław Prus – tel. 695 632 400
  2. Agnieszka Spozowska-Kaźmirska – tel. 500 629 365

W przypadku trudności z przystąpieniem do testu sprawnościowego w zaproponowanych terminach prosimy o kontakt z ww. osobami.

 

Uwaga!
Kandydat do klasy sportowej powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony okazanym na egzaminie zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie

skierowanie_na_badania.pdf  (do pobrania w sekretariacie uczniowskim)

Prosimy również o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego   >>>>kwestionariusz_osobowy_2024_uczen

Kalendarium postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na rok szkolny 2024 / 2025 dla kandydatów ze  szkół podstawowych nie objętych rekrutacją elektroniczną oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

(z województwa innego niż lubelskie)

  •  składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierające deklarację wyboru wszystkich klas i szkół (pobierz podanie po podstawowej.pdf )

od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. 

  • Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

  • ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów

15 lipca 2024 r.  

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 

  • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

19 lipca 2024 r. do godz. 12.00

 

UWAGA

Informacja dla uczniów obcokrajowców

 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest posiadanie przez uczniów z zagranicy polskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opłaty w wysokości  558 zł. za 10 miesięcy, należy dokonać przed rozpoczęciem nauki, każdorazowo na okres bieżącego roku szkolnego.

Ważne linki
Kategorie