logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli im. Zofii i Tadeusz Wawrynów (Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice, tel: 815628076, email: [email protected]), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli im. Zofii i Tadeusz Wawrynów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-12.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Bartoszcze, e-mail: [email protected]. Można także zadzwonić na numer telefonu 815628076. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych oraz wersji tekstowej do części elementów nietekstowych linków, grafik, wykresów, szkiców, schematów,

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Postępowanie odwoławcze:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do budynku znajduje się po schodach.
 • brak podjazdu umożliwiającego dotarcie do budynku głównego.
 • W korytarzu, tuż przy wejściu do budynku, znajduje się krzesło i stolik – miejsce do ewentualnego odpoczynku lub wypełnienia dokumentów.
 • Wzdłuż korytarza znajdują się specjalne oznakowania drogi ewakuacyjnej.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Strona posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

10. Informacje dodatkowe

brak

Ważne linki
Kategorie