logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Kursy kwalifikacyjne w zawodzie pszczelarz*1, technik pszczelarz*2, rolnik*1a, technik rolnik*2a, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, kelner, jeździec

Trwa już nabór na kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym 2024/2025:

ROL.03 i ROL.09 w zawodzie pszczelarz i technik pszczelarz
ROL.04 i ROL.10 w zawodzie rolnik i technik rolnik
HGT. 02 w zawodzie kucharz
HGT. 12 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
ROL.01 w zawodzie jeździec

 

 

Wymagane dokumenty:

Podanie do szkoły

Kwestionariusz

kwestionariusz-osobowy

 • Świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej ośmioklasowej lub gimnazjum)
 • 1 zdjęcie (aktualne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły) – osoba, która nie dostarczy wymienionego zaświadczenia nie zostanie wpisana na listę słuchaczy

Wymagania wstępne na kursy kwalifikacyjne

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy*3.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Osoba, która zdała egzamin z danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zda egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom w zawodzie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 2. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez szkołę, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.
 3. Kursy rozpoczynają się raz w roku (wrzesień) jeżeli spełniony jest warunek pkt.3
 4. Osoba przystępująca do kursu musi złożyć komplet dokumentów na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
 5. Kurs odbywa się w systemie zaocznym, (zajęcia rozpoczynają się w piątek po południu, kończą w niedzielę we wczesnych godzinach popołudniowych) dwa razy w miesiącu, jeden zjazd jest e-learningowy.
 6. Dla chętnych istnieje możliwość korzystania z noclegów i całodziennego wyżywienia.
 7. Szkoła prowadząca kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.

Informacja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

*1 Aby uzyskać tytuł zawodowy pszczelarza trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.03 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej i posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

*2 Aby uzyskać tytuł zawodowy technik pszczelarza trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.03 i ROL.09 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie conajmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

*1aAby uzyskać tytuł zawodowy rolnik trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej i posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

*2a Aby uzyskać tytuł zawodowy technik rolnik trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.04 i ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz posiadać wykształcenie conajmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

*1,1a,2,2aRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 MARCA 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

INFORMACJA O ZAWODZIE PSZCZELARZ i TECHNIK PSZCZELARZ

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie:

 • określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz organizować i prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować, organizować i wykonywać zabiegi składające się wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować, organizować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować, organizować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności, udzielać pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków przy pracy, korzystać z literatury zawodowej oraz z doradztwa rolniczego, współpracować z organizacjami zajmującymi się pszczelarstwem, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą z zakresu biologii pszczół i rodziny pszczelej, czynników i warunków wpływających na przebieg życia rodziny pszczelej w ciągu roku, zasad zakładania pasieki, kierowania rozwojem rodziny pszczelej w sezonie łącznie z wykorzystaniem pożytków towarowych, przygotowania pasieki do zimowli, zapobiegania i rozładowywania nastroju rojowego, gospodarki wędrownej i powiększania pasieki, wychowu matek pszczelich i produkcji odkładów, chorób pszczół i higieny w gospodarstwie pasiecznym, dodatkowych kierunków produkcji pasiecznej w tym pszczelarstwa ekologicznego, wykorzystania pożytków nektarowych i spadziowych w warunkach Polski, konfekcji i przechowywania produktów pasiecznych, wykorzystania nowych technologii, organizacji produkcji oraz ekonomicznych podstaw produkcji pasiecznej i marketingu.
 • Ćwiczenia dotyczące praktycznego przygotowania pasieki do sezonu, obliczania kosztów produkcji pasiecznej, prowadzenia dokumentacji pasiecznej i księgowej, wykonywania drobnego sprzętu pasiecznego, wychowu matek pszczelich, robienia odkładów, sporządzania i wyrobu miodów pitnych, świec woskowych itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz może:

 • podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich,
 • prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne).

INFORMACJA O ZAWODZIE ROLNIK I TECHNIK ROLNIK

W wyniku kształcenia w zawodzie rolnik absolwent:

1)   określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;

2)   określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;

3)   analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;

4)   dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;

5)   organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;

6)   określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;

7)   ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;

8)   analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;

9)   planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;

10)   organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;

11)   organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;

12)   prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;

13)   określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;

14)   organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

15)   planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;

16)   nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;

17)   korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

18)   określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;

19)   określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;

20)   rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;

21)   określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;

22)   rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;

23)   przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;

24)   analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

25)   dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;

26)   obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;

27)   wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

28)   wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;

29)   określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;

30)   prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

31)   rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;

32)   przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotem zwierzętami gospodarskimi;

33)   stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;

34)   przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;

35)   przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

36)   prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

37)   posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;

38)   rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;

39)   obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

40)   obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;

41)   obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;

42)   dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

43)   przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;

44)   przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;

45)   wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Ponadto w zawodzie technik rolnik absolwent:

1)   przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,

2)   posługuje się przyrządami meteorologicznymi;

3)   wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;

4)   planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;

5)   projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;

6)   planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;

7)   dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;

8)   dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;

9)   prowadzi plantacje nasienne;

10)   organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

11)   organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;

12)   planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;

13)   nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;

14)   stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;

15)   korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

16)   określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;

17)   określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;

18)   analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;

19)   dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;

20)   organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;

21)   określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;

22)   ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;

23)   analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;

24)   planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;

25)   organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;

26)   organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;

27)   prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;

28)   określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;

29)   organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i
z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

30)   planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;

31)   nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;

32)   korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

33)   przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;

34)   sporządza biznesplan;

35)   stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej;

36)   rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą;

37)   korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

38)   korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

39)   stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

INFORMACJE O ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

6) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

7) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;

8) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;

9) przestrzega zasad gospodarki odpadami;

10) przestrzega zasad racjonalnego żywienia;

11) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;

12) rozróżnia systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

13) interpretuje oznakowania żywności;

14) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;

15) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;

16) dobiera metody utrwalania żywności;

17) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;

18) stosuje receptury gastronomiczne;

19) ocenia organoleptycznie żywność;

20) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;

21) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;

22) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;

23) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;

24) dobiera zastawę i bieliznę stołową;

25) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może :
-podejmować pracę w specjalistycznych zakładach gastronomicznych,
-prowadzić działalność gospodarczą

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra ZSR CKZ w Pszczelej Woli doskonale łącząca teorię z praktyką.

Z naszej oferty mogą korzystać wszyscy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Po zakończeniu kursu słuchacze składają egzamin z poszczególnych kwalifikacji i uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie wymienionym w zaświadczeniu.

Ważne linki
Kategorie