logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Szkoła branżowa I stopnia – piekarz

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe.

Osoba na tym stanowisku musi mieć dobrą ogólną wydolność fizyczną oraz sprawność zmysłu smaku i węchu. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są alergie i choroby skóry, padaczka. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dokładnością, cierpliwością, umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami oraz sprawnością sensoryczną niezbędną do oceny surowców i wyrobu gotowego, a także umiejętnością oceny organoleptycznej na każdym etapie produkcji.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

KWALIFIKACJA:

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych (SPC.03.3.)

Uczeń:

1) stosuje sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową w magazynach surowców piekarskich;
2) wykonuje prace związane z obsługą urządzeń magazynowych używanych w magazynach surowców piekarskich;
3) stosuje dokumenty magazynowe używane w magazynach surowców piekarskich;
4) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich;
5) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;
6) ocenia jakość surowców piekarskich;
7) przestrzega zasad magazynowania surowców i półproduktów piekarskich;
8) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania surowców piekarskich.

Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie  (SPC.03.4.)

Uczeń:

1) stosuje sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową w magazynach surowców piekarskich;
2) wykonuje prace związane z obsługą urządzeń magazynowych używanych w magazynach surowców piekarskich;
3) stosuje dokumenty magazynowe używane w magazynach surowców piekarskich;
4) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich;
5) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;
6) ocenia jakość surowców piekarskich;
7) przestrzega zasad magazynowania surowców i półproduktów piekarskich;
8) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania surowców piekarskich.

Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie (SPC.03.4.)

Uczeń:
1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania;
2) wyjaśnia procedury wprowadzania do produkcji nowych rodzajów wyrobów piekarskich;
3) oblicza zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze na podstawie planowanej produkcji;
4) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego i mieszanego;
5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo specjalne;
6) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne;
7) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
8) sporządza ciasta pszenne, żytnie i mieszane do produkcji wyrobów piekarskich;
9) sporządza ciasta na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne;
10) dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich;
11) stosuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie;
a) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ciasta na wyroby piekarskie oraz dokumentacją techniczną;
b) prowadzi bieżącą konserwację maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) określa zastosowanie linii produkcyjnych w produkcji wyrobów piekarskich;
13) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji ciast piekarskich.

Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie (SPC.03.5.)

Uczeń:

1) określa sposoby dzielenia i formowania kęsów ciasta;
2) określa operacje pomocnicze przy dzieleniu i formowaniu kęsów ciasta;
3) stosuje maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania ciast;
4) wykonuje czynności związane z dzieleniem oraz formowaniem kęsów ciasta;
5) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obróbki kęsów ciast.

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek (SPC.03.6.)

Uczeń:

1) wykonuje operacje technologiczne związane z rozrostem uformowanych kęsów ciasta;
2) stosuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta;
3) kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu końcowego;
4) wykonuje czynności technologiczne przed wypiekiem;
5) obsługuje piece piekarskie;
6) wykonuje czynności technologiczne związane z wypiekiem pieczywa;
7) charakteryzuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku;
8) przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas czynności związanych z przygotowaniem kęsów do wypieku;

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji (SPC.03.7.)

Uczeń:

1) charakteryzuje zmiany w pieczywie po wypieku;
2) charakteryzuje wady pieczywa;
3) wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich;
4) stosuje urządzenia do schładzania i konfekcjonowania pieczywa;
5) magazynuje wyroby piekarskie;
6) przygotowuje wyroby piekarskie do ekspedycji;
a) przestrzega zasad znakowania pieczywa;
b) dobiera metody konfekcjonowania pieczywa;

MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Szkoła branżowa I stopnia – kucharz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kucharz– zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju potraw i napoi, z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia – technik żywienia i usług gastronomicznych zdobywając kolejną kwalifikację HGT.12 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 1. Przechowywanie żywności

Uczeń:
1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
4) dobiera warunki do przechowywania żywności;
5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
7) dobiera metody utrwalania żywności;
8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

 1. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  Uczeń:
  1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
  2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  3) stosuje receptury gastronomiczne;
  4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
  5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
  6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
  7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
  8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
  9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  11) ocenia organoleptycznie żywność;
  12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
  13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
  14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA- JEŹDZIEC

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Jeździectwo to sport szczególnie obecnie uważany za najważniejszy element tzw. „przemysłu końskiego” – obejmującego zróżnicowane pola działalności zawodowej takie jak hodowla, różne sposoby użytkowania koni oraz działania gospodarcze i wytwórcze na rzecz hodowli i użytkowania koni. W Polsce działalność ta rozwija się prężnie. W związku z tym wykorzystanie koni w sporcie, turystyce i rekreacji to szansa dla rozwoju tych dziedzin na najbliższe lata, to również praca dla ludzi zajmujących się hodowlą i użytkowaniem koni. Rozwój jeździectwa narzuca konieczność posiadania przez ośrodki jeździeckie koni rekreacyjnych i sportowych przygotowanych na odpowiednim poziomie, a w związku z tym istnieje potrzeba kształcenia osób w tym zawodzie, których zadaniem będzie przygotowywanie koni. Absolwent szkoły branżowej I stopnia może być czynnym zawodnikiem w poszczególnych dyscyplinach jeździeckich. Rozwijający się sport jeździecki w Polsce i na świecie stwarza możliwość zatrudnienia absolwenta BSI w zawodzie jeździec w charakterze asystenta zawodnika – luzak. Absolwenci szkoły mogą stać się pracownikami państwowych stadnin koni, stad ogierów lub zakładów treningowych, zwiększający się popyt na rekreacje jeździecką daje możliwość pracy jako osoba ucząca jazdy konnej. Absolwenci szkoły mogą pełnić również rolę asystenta instruktora/trenera.

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni,
 2. przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,
 3. wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych,
 4. obsługiwanie urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni

KWALIFIKACJA

ROL.01. JEŹDZIECTWO I TRENING KONI

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Jeździec posiada umiejętności:

 • jazdy konnej na poziomie klasy P w ujeżdżeniu i klasy L w skokach przez przeszkody,
 • postępowania z końmi, uwzględniając ich wiek i zachowanie,
 • charakteryzowania anatomii i biomechaniki konia,
 • oceny przydatności koni do różnych form ich użytkowania,
 • przygotowywania konia do jazdy oraz dobierania sprzętu i ubioru jeździeckiego,
 • przygotowywania konia do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego,
 • przyuczania koni do pracy pod siodłem i w zaprzęgu oraz oswajać z urządzeniami stosowanymi w treningu koni,
 • przeprowadzania treningu konia z uwzględnieniem jego wieku, formy użytkowania i stopnia wytrenowania,
 • oceny stanu zdrowia koni i udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni,
 • opisywania cech sprawności psychofizycznej jeźdźca,
 • wykorzystywania infrastruktury ośrodka jeździeckiego w treningu koni,
 • charakteryzowania systemów utrzymania koni,
 • stosowania zasad żywienia, pielęgnacji i profilaktyki zdrowotnej koni,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki,
 • współpracowania w zespole, stosując zasady komunikacji interpersonalnej i techniki rozwiązywania problemów,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii podczas organizacji stanowiska pracy oraz wykonywania zadań zawodowych,
 • przewidywania zagrożenia i stosowania środków ochrony podczas wykonywania zadań           zawodowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • planowania wykonania zadania, wykazując się kreatywnością i otwartością na zmiany w oparciu o aktualną wiedzę i stale doskonalone umiejętności,
 • stosowania zasad pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni,
 • prezentowania koni na pokazach, aukcjach i przeglądach weterynaryjnych,
 • powożenia zaprzęgiem konnym na poziomie brązowej odznaki powożeniowej PZJ,
 • charakteryzowania sportu jeździeckiego, zaprzęgowego i wyścigów konnych,
 • korzystania z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni,
 • prowadzenia samochodu osobowego oraz wykonywania czynności związanych z transportem koni,
 • korzystania  ze źródeł informacji o instytucjach działających na rzecz wsi i rolnictwa, możliwościach finansowania i prowadzenia działalności
Ważne linki
Kategorie