logo
moodle_zsrckz4

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia nr 5 z dnia 29 stycznia 2020 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty

załącznika nr 1.

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2020/2021

(na podstawie zarządzenia LKO)

 

 

 Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga! Dotyczy Liceum jeździeckiego w Pszczelej Woli

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00

 

od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. do odz. 15.00

 

 

od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. do odz. 15.00

 

 

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej

od 21 maja do 3 czerwca 2020 r.
II termin: 15-17 czerwca 2020 r. -dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie
od 21 lipca do 31 lipca 2020 r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

 10 czerwca 2020 r.
II termin: 19 czerwca 2020 r.
 7 sierpnia 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  do godz. 15.00
Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 lipca 2020 r.    do 16 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r.
do 17 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 11 maja do 14 lipca 2020 r.   do 18 sierpnia 2020 r.
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13 lipca 2020 r.  do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00    do 21 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

21 lipca 2020 r., do godz. 14.00   24 sierpnia 2019 r., godz. 14.00.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

21 lipca 2020 r.  

 

do 22 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

Ważne linki
Kategorie