logo
kkz p1 r1 j1 k1 LO1
moodle kkz tp2 tr2 j2 LO3

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia nr 5 z dnia 29 stycznia 2020 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty

załącznika nr 1.

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2020/2021

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga! Dotyczy Liceum jeździeckiego w Pszczelej Woli

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

 

!!!

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.

II termin: 30 lipca 2020 r. (Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników)

Harmonogram przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych na rok szk. 2020/2021
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

9 lipca 2020 r.
II termin: 31 lipca2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 4 sierpnia 2020 r.   
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 sierpnia  2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

19 sierpnia 2020 r.

 

do 20  sierpnia 2020 r.

Ważne linki
Kategorie