logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Nowe zasady kształcenia na odległość obowiązujące od 25.03.2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW                                      pobierz>>>Dla rodzica i ucznia.docx

 

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią koronawirusa nauka realizowana jest na odległość w serwisie e-learningowym MOODLE dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do pracy zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, realizując tematy oraz zadania na bieżąco, zamieszczając je w przeddzień mającej odbywać się lekcji, tak aby uczeń mógł pracować zgodnie ze swoim planem lekcji.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do udostępniania uczniom treści z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń (np. w postaci skanu lub linku), w przypadku, gdy uczeń zgłosi brak posiadania ww. materiałów edukacyjnych.
 4. Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadanych prac domowych na bieżąco i odsyłania ich nauczycielom w przeddzień kolejnej lekcji.
 5. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
 7. Uczniowie mają obowiązek udostępnić rodzicom wgląd do swojego konta w serwisie e-learningowym.
 8. Rodzice powinni wspierać i nadzorować proces zdalnego uczenia się swojego dziecka.
 9. Kontakty czy konsultacje nauczycieli z rodzicami i uczniami powinny być prowadzone w zależności od potrzeb (systematycznie) w formie telefonicznej lub poprzez pocztę e-mail.
 10. Uczniowie powinni być w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.
 11. Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.
 12. Dostosowanie programu nauczania zawodu. Obecne przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.
 13. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie