logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

1944 – powstanie Państwowego Liceum gospodarstwa Wiejskiego w Lublinie

1944 – powołanie do życia Państwowego Liceum Pszczelarskiego z siedzibą w Żabiej Woli

2.11.1944– wydzielenie z majątku Żabia Wola 50ha ziemi nie podlegającej parcelacji na potrzeby szkoły przez pełnomocnika PKWN

13.01.1945– przekazanie powyższego majątku Związku Pszczelarzy w Lublinie przez Komitet Folwarczny

25.01.1945– nominowanie Tadeusza Wawryna na dyrektora Liceum Pszczelarskiego w Żabiej Woli z zadaniem jej organizacji

1945– czas organizacji bazy materialnej i kadry pedagogicznej

06.09.1945– pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Liceum Pszczelarskiego obecni: inż. Tadeusz Wawryn, dr. Antoni Demianowicz, Józef Szymankiewicz, inż. Zofia Wasilewska, Adolf Furmanik, inż. Aleksander Szulc. tematyka: kształt szkoły, budżet, przydział przedmiotów i wymiar godzin, organizacja życia szkoły wnioski: Liceum ma wykształcić fachowca dobrze dającego sobie radę z pracą w pasiece, rolą instruktora oraz nauczyciela, czy działacza związkowego.

1945– Utworzenie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej z zadaniem kształcenia pszczelarzy praktyków

10.10.1945– uroczysta inauguracja roku szkolnego w Liceum Pszczelarskim i Rocznej Szkole Pszczelarskiej w Żabiej Woli. Wykład inauguracyjny wygłosił dr. Antoni Demianowicz. Naukę rozpoczęło 9 uczniów Liceum i 11 Rocznej Szkoły Pszczelarskiej.

02.08.1946– Przemianowanie siedziby szkoły. Zarządzeniem Ministra Administracji Państwowej ośrodek szkolny nazwano Pszczela Wola.

1947– udział uczniowskiego teatru szkolnego w wystawie szkolnictwa zawodowego w Częstochowie.

1947– rozwiązanie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej z powodu braku kandydatów (wykształciła tylko 19 absolwentów)

1948– przejęcie kierownictwa Liceum Hodowlanego i Gimnazjum Rolniczego w Osmolicach przez dyrekcje Liceum Pszczelarskiego.

26.03.1948– usamodzielnienie się na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wydziału Oświaty Rolniczej Liceum Pszczelarskiego z 2-letnim okresem nauczania. Oznacza to pełną samodzielność szkoły.

1949 październik– przekazanie ośrodka Pszczela Wola i Osmolice w zarząd dyrekcji liceum.

1949– pierwsze przedstawienie teatru szkolnego „Karpaccy Górale”.

1949/1950– połączenie szkół w Pszczelej Woli i Osmolicach w 4-letnie Technikum Rolniczo-Pszczelarskie ze wspólną dyrekcją.

1951– powstanie zespołu tańca ludowego.

1951- budowa pierwszego pawilonu pszczelarskiego „zielonej pracowni”.

1951– pierwsze wędrówki pasieki szkolnej do lasu w Żabiej Woli.

1952- przebudowa jednej z podworskich stodół na chlewnię, budowa stebnika na pasieczysku (oddane w 1953)

1952-1953– adaptowanie do użytku kulturalnego stodoły- na świetlicę ze sceną

1954– powstanie kina „Pszczółka”

1954- wybudowanie baraku na potrzeby szkoły- olbrzymi krok w polepszeniu bazy dydaktycznej szkoły; 4 klasy, pokój nauczycielski.

1955– Technikum Rolniczo-Pszczelarskie przemianowanie na Pszczelarskie.

1955- I Zjazd Absolwentów.

1957– przedłużenie nauki w Technikum Pszczelarskim do 5 lat

1957 maj– pierwsza prawdziwa wędrówka na rzepak do Powiatu Tomaszowskiego

1960- pierwsza linia autobusowa Lublin- Pszczela Wola

1960- II Zjazd Absolwentów

1961– ufundowanie sztandaru szkoły przez Komitet Rodzicielski

1961– połączenie drogi bitej Lublin- Pszczela Wola z Piotrowicami

1962- oddanie do użytku nowoczesnego internatu dla 160 uczniów, skanalizowanie ośrodka

1962– reaktywowanie Rolniczej Szkoły Pszczelarskiej

1965– przekazanie do użytku pełno wymiarowego stadionu piłkarskiego z 4-torową bieżnią, skoczniami i rzutniami (wybudowany w czynie społecznym)

29.05.1964– uroczyste oddanie do użytku budynku szkolnego, utwardzenie dróg na terenie całego ośrodka szkolnego

1964-powołanie Wydziału Kształcenia Zaocznego (w zawodzie rolnik)

1964-1965– oddanie do eksploatacji przebudowanej śluzy na Bystrzycy dla potrzeb młyna szkolnego w Osmolicach

1965- III Zjazd Absolwentów

1965- rozwiązanie Rocznej Szkoły Pszczelarskiej (wykształciła w tym czasie 56 absolwentów) z powodu braku kandydatów

1966- budowa zespołu szklarniowego 1000m2

1970– powołanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej

1970- IV Zjazd Absolwentów

1972– powołanie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w miejsce dotychczasowej Rolniczej

17.06.1973– „Święto Miodobrania”- uroczystość kulturalno-handlowa pomyślana jako promocja produktów pszczelich

17.06.1973– uroczyste otwarcie skansenu zabytkowych uli oraz izby pamiątek

1973- powołanie do życia Zaocznego Technikum Rolniczego i Telewizyjnego (ok. 600 absolwentów)

1973– odejście na emeryturę dyrektora dr. inż. Tadeusza Wawryna i powołanie na dyrektora Technikum Pszczelarskiego mgr Mieczysława Janika

1973- oddanie do użytku kortów tenisowych (wybudowane w czynie społecznym), niestety zlikwidowanych i 1987– w ich miejscu stoi nowy internat

1974– kolejny etap inwestowania: 2 bloki mieszkalne (18 rodzin), nowoczesna obora, pawilon pszczelarski (oddany w 1977) jako zaplecze do ówczesnych koncepcji nowoczesnej rozbudowy pasieki wędrownej, w której wszystkie prace pszczelarskie będą realizowane
w pawilonie, teren obsługiwać miał specjalny przygotowany wóz pasieczny z miodarką, odsklepiarką, zbiornikami, windą itp., pawilon mechanizacji rolnictwa.

22.07.1974– oddanie do użytku basenu otwartego z pawilonem sportowym i budynkiem na urządzenia oczyszczające i uzdatniające wodę, wyasfaltowanie boisk do gier małych

1975-1979– budowa centralnej kotłowni, która zapewnia ogrzewanie i ciepła wodę dla całego obiektu szkolnego.

1975– utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli obejmującego swym zasięgiem 16 szkół rozmieszczonych na terenie okolicznych gmin

1975- V Zjazd absolwentów

1976– pierwsza grupa praktykantów wyjechała do Austrii (22 osoby)

1979– oddanie do użytku chlewni dla potrzeb tuczu przystołówkowego, oraz jedynej inwestycji nie chcianej w Pszczelej Woli- cielętnika na 250 sztuk cieląt, przy bazie paszowej zdecydowanie nie korzystnej, bo zbyt małej

1980- VI Zjazd Absolwentów

1983-1992– kolejny etap rozbudowy Pszczelej Woli

Powstają wówczas:

-bloki mieszkalne (24 mieszkania)

-internat na 120 miejsc z zapleczem kuchennym, stołówką, salą widowiskową i zapleczem do działalności kulturalno-oświatowej

-pawilon pasieczny jako zaplecze dla pasieki dydaktycznej

1985 maj– reaktywowanie zespołu pieśni i tańca pod kierownictwem Stanisława Piecha

1985/86– powołanie Policealnego Studium Pszczelarskiego Zaocznego 2-letniego.Wdrożenie nowego w pełni autorskiego programu Technikum Pszczelarskiego na zasadach eksperymentu

1985- VII Zjazd Absolwentów

1986- rozpoczęcie budowy skrzydła szkoły

1986– ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (brak naboru oraz trudności lokalowe- brak miejsc w internatach)

1986– wygaśnięcie wydziału Technikum Telewizyjnego i Zaocznego Technikum Rolniczego

1986– telefonizacja ośrodka

1987– oddanie do użytku nowego internatu na 120 miejsc oraz pawilonu pasiecznego stanowiącego w zamyśle zaplecze dla pasieki dydaktycznej z salami ćwiczeń, ekspozycyjnymi, zapleczem magazynowym, pracownią inseminacji matek pszczelich

30.08.1987– odejście mgr Mieczysława Janika ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych

01.09.1987– powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych mgr inż. Jana Janczaka absolwenta Technikum Rolniczo-Pszczelarskiego z roku 1953

1987-1987remont kapitalny „starego” internatu z przebudową wymiennikowi i nowym wyposażeniem

1988– wciągnięcie Technikum Pszczelarskiego do rejestru Ministerstwa Rolnictwa szkół przewidzianych do wymiany międzynarodowej

1988– przyjęcie do użytkowania części socjalnej nowo wybudowanego internatu (kuchnia, stołówka, świetlica z zapleczem i wyposażeniem).

1989-wymiana ogrodzenia szkoły

1989– rozruch technologiczny wybudowanej w 1988/1989 oczyszczalni ścieków „bioblok”

1990- VIII Zjazd Absolwentów

1991- oddanie do użytku nowo wybudowanego skrzydła szkoły z zapleczem biurowym, pracowniami przedmiotowymi i szatnią

1991– remont kotłowni z rozbudową zaplecza socjalnego dla pracowników i wymiana komina

1991-objęcie funkcji dyrektora Zespołu ( w wyniku konkursu rozpisanego przez Wojewodę Lubelskiego) przez inż. Wojciech Flisa absolwenta Technikum Pszczelarskiego z 1973r.

1991– pierwsza grupa praktykantów wyjeżdża do Niemiec na 9-tygodniową pszczelarską (15 osób

1991– powołanie w ramach Zespołu Szkół – Technikum Rolniczego (szerokoprofilowego o specjalności rolnictwo ekologiczne).

1992– oddanie do użytku oczyszczalni ścieków typu „bioblok”, zamykając okres inwestowania w infrastrukturę ośrodka.

02.05.1992- uroczystość nadania Technikum Pszczelarskiemu imienia Zofii i Tadeusza Wawrynów

1993– wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej (10 stanowisk)

1994– modernizacja sali gimnastycznej (wymiana okien, parkietów wraz z podłożem, część sanitarna)

1994- pierwszy etap gazyfikacji ośrodka szkolnego

1995 luty– wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej

1995 maj– pierwsza grupa praktykantów (10 osób) wyjeżdża do Niemiec na praktyki rolnicze do czołowych gospodarstw rolnictwa ekologicznego w Hesji

1995– drugi etap gazyfikacji ośrodka szkolnego

1995– 50-lecie Państwowego Technikum Pszczelarskiego, Zjazd Absolwentów

1996– powołanie w ramach Zespołu Szkół Rolniczych- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

1997 kwiecień– wystawa pszczelarstwa we Francji organizowana przez naszą szkołę

Obrady przedstawicieli krajów CEFTA poświęcone sprawom pszczelarstwa

1998 luty– II Przegląd Kulturalny Młodzieży Szkół Rolniczych woj. Lubelskiego

1998 czerwiec– XXII Centralne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

1998– odłączenie się filii szkól w Niedrzwicy i Krzczonowie( powstają samodzielne szkoły), filia z Bychawy zostaje przeniesiona do Pszczelej Woli

1998– przeniesienie skansenu w nowe miejsce

1998– powołanie w ramach zespołu szkól- Centrum Kształcenia Praktycznego, od tego momentu szkoła nosi nazwę Zespół Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

1999– powstaje druga pracownia informatyczna( 10 stanowisk)

2000– zakończenie gazyfikacji obiektów w Pszczelej Woli

2000 październik– X Zjazd Absolwentów, po śmierci mgr inż. Wojciecha Flisa funkcje dyrektora pełni mgr Janusz Adam Kamiński

2001 marzec– objecie funkcji dyrektora ZSR CKP przez mgr inż. Teresę Chwałę

2001– powołanie w ramach Zespołu Szkól Rolniczych Policealnej Szkoły Informatycznej(dziennej i zaocznej), Gimnazjum Powiatowego

2001 czerwiec– I Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2001– nawiązanie współpracy z biurem turystycznym ,,Włóczykij”, powstały trzy ścieżki dydaktyczne: ,,Od kwiatka do miodu”, ,,Od ziarenka do bochenka”, ,,Życie dawniej i dziś”

2001-nawiązanie współpracy ze szkołą Rolnictwa Alpejskiego HBLFA w Raumberg (Austria)

2002– powstanie Liceum Ogólnokształcącego i Policealnego Studium Żywienia i Gospodarstwa Domowego zaocznego

2002– powstanie trzeciej pracowni informatycznej (15 stanowisk)

2002 wrzesień– XX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

2002 wrzesień– II Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2002 wrzesień– I Międzynarodowe Targi Pszczelarskie API EXPO

2002 marzec i wrzesień– I-sza wymiana młodzieży w ramach realizacji projektu językowego programu ,,Sokrates” ze szkołą HBLFA w Raumberg ( Austria) z inicjatywy Beaty Kowalczyk

2003 luty– I Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej z inicjatywy Beaty Kowalczyk

2003– pierwsza grupa młodzieży wyjeżdża na praktyki do Francji

2003– promocja regionu i szkoły we Francji, wystawa pszczelarska zorganizowana we współpracy z Izbą Rzemieślniczą

2003 wrzesień– XXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy

2003 wrzesień– II Międzynarodowe Targi Pszczelarskie API EXPO

2003– wymiana wszystkich okien w budynku szkoły

2003 grudzień– zakup busa szkolnego( 19 miejsc(sprinter))

2004– akredytacja placówki do przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodach Technik Pszczelarz i Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego

2004– II Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

2004– modernizacja dużego pawilonu, utworzenie nowych pracowni i klas

2004– pierwszy raz młodzież wyjeżdża na praktyki do Grecji

2004– kolejna promocja regionu i szkoły we Francji, wystawa pszczelarstwa zorganizowana we współpracy z Izbą Rzemieślniczą

2004 wrzesień– IV Europejskie Spotkanie Młodych Pszczelarzy

2004– nawiązanie współpracy ze szkołą Kopernikuschule we Freigericht (Niemcy), dotyczącej wymiany młodzieży w ramach realizacji projektu ekologicznego (inicjatorka B. Kowalczyk)

2004– remont elewacji internatu

2005– III Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

2005– szkolenia pszczelarzy z całej Polski w ramach CKP (realizacja projektów unijnych)

2005 – pierwsza grupa młodzieży z technikum żywienia wyjeżdża na praktyki do Niemiec

31.08.2005– odejście mgr inż. Teresy Chwały ze stanowiska dyrektora SZR CKP

1.09.2005– objęcie stanowiska dyrektora ZSR CKP przez mgr inż. Mirosława Worobika

2005 wrzesień– 60 lecie Technikum Pszczelarskiego, XI Zjazd Absolwentów

2006 – zakup busa

29 – 31 marca 2006 Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Rolniczych

2006 kwiecień – IV Powiatowy Przegląd Europejskiej Piosenki Obcojęzycznej

13 –15 lipiec 2006 szkoła uzyskuje certyfikat Systemu zarządzania Jakością wg Europejskiej normy ISO 9001 : 2000

2006 lipiec, sierpień – kolonie letnie dla dzieci pszczelarzy

2007 luty wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2007 luty – akredytacja placówki do przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodzie Technik Informatyk.

2007 – remont dachu na budynku szkoły.

2008 maj – pierwsza grupa młodzieży z technikum żywienia wyjeżdża na praktyki na Cypr

2010 – ponowny wybór na mgra inż. Mirosława Worobika na stanowisko dyrektora ZSR CKP w Pszczelej Woli

2010 – udział gimnazjalistów w I Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy w Czechach

2010 – wręczenie po raz pierwszy nagrody w postaci rodzin pszczelich dla ucznia kończącego Technikum Pszczelarskie Przemysława Chmieluka w ramach programu „Pasieka dla absolwenta”

2010 – wykonanie repliki sztandaru

2010 wrzesień – powstanie klasy o profilu artystycznym i dziennikarskim w ramach Liceum Ogólnokształcącego

2010 wrzesień – XXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, XVIII Europejskie Dni Dziedzictwa

2010 październik – 65-lecie Technikum Pszczelarskiego,  XII Zjazd Absolwentów

2010 – założenie instalacji solarnej na internacie szkoły i pawilonie dużym

2010 – uruchomienie kotłowni gazowej w pawilonie dużym

2011 styczeń – udział uczniów Technikum Pszczelarskiego w projekcie „Moje ambicje + moja przyszłość – organizowanym przez Powiat Lubelski

2011 – Technikum Pszczelarskie, według rankingu  Rzeczypospolitej i Perspektywy zajmuje 127 pozycję wśród wszystkich techników w Polsce i 5 miejsce w województwie lubelskim

2011 – udział przedstawicieli szkoły w Apimondii w Buenos Aires

2012 – V Lubelskie Miodobranie, X Europejskie Spotkanie Pszczelarzy i XI Gminny Festyn Ekologiczny

2012 – II Powiatowe Zawody Drużyn Pożarniczych

2012 – XIX Kongres Apislavii, XXX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

2013 – powstanie nowego kierunku kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2013 – udział przedstawicieli szkoły w Apimondii w Kijowie

2014 – V ogólnopolskie Zawody Młodych Pszczelarzy – III Miejsce gimnazjalistów z Pszczelej Woli

2014 – uroczystość wprowadzenia i złożenia relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego

2015 – rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego

2015 – zakup busa szkolnego

2015 październik – 70-lecie Technikum Pszczelarskiego, XIII Zjazd Absolwentów

2016 – wyjazd uczniów TŻ i UG na praktyki zagraniczne do włoskiego Spoleto w ramach programu ERASMUS+

2017 wrzesień – Nadanie na sztandar Technikum Pszczelarskiego Złotego Krzyża Piłsudczyków

2017 – remont łazienek w części męskiej internatu, szatni przy Sali gimnastycznej, schodów wejściowych

2018 październik – odsłonięcie tablicy upamiętniającej legionistę i nauczyciela Techniku Pszczelarskiego Stanisława Grekowicza

2018 – remont łazienek w szkole, budowa chodnika przed internatem

2019 – remont korytarza dolnego w budynku szkoły

2019 – wyjazdy młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na staże zawodowe do Włoch i Portugali w ramach programu Erasmus+

2019 – V Strzelecki Bieg Terenowy im. Generała Franciszka Rohlanda.

2019 listopad – odsłonięcie tablicy pamiątkowej uczestnika Powstania Listopadowego i sybiraka – generała Franciszka Rohlanda, budowniczego dworku w Żabiej Woli

2020 styczeń – odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska,

2020 – od 12 marca działalność dydaktyczna szkół i uczelni zawieszona w związku z pandemią, organizacja zdalnego nauczania

2020 – Konkursu Łasucha 2020 po raz pierwszy on line

2020 – Ekipa programu Lato z TVP3 Lublin kilkakrotnie gościła w Pszczelej Woli.

2020 – wybór mgr Marcina Kępowicza na stanowisko dyrektora ZSR CKZ w Pszczelej Woli

2020 – 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w warunkach pandemii

2020 – 5 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania – akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej

2020 październik –  „Tradycje pszczelarskie – impreza promocyjna” połączona z otwarciem Inkubatora pszczelarskiego w Pszczelej Woli

2020 – udział w projekcie „Nowe kwalifikacje”

2021 – remonty i doposażenie pracowni szkolnych

Ważne linki
Kategorie