logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Projekt „TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH ”

„TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH ”

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1. Cel projektu

Obecnie szkolnictwem zawodowym interesuje się mniej uczniów, a jego jakość jest niższa od szkolnictwa ogólnokształcącego zaś rynek pracy potrzebuje specjalistycznej kadry odpowiadającej aktualnym wymogom gospodarki. Na potrzeby projektu wnioskodawca przeprowadził badanie 200 uczniów z 15 szkół zaw. powiatu lubelskiego. Wyniki: w 2008 r. maturę zdało 79 % absolwentów, w tym tylko 40 % absolwentów szkół zawodowych. Ponad 90% uczniów deklaruje chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pogłębiających wiedzę i umiejętności w ramach proj. Na odpłatne zajęcia poza szkołą zgodziłoby się 11 osób (5,5%), a 15 osób (7,5%) nie była pewna bez konsultacji z rodzicami. Tylko 7 uczniów (3,5%), w tym 1 kobieta zastanowiłoby się nad odpłatną nauką poza szkołą. Stąd wniosek: niski poziom przygotowania uczniów do matury gł. z matematyki i jęz. obcych, bieda i mała świadomość społeczna oraz brak potrzeby inwestowania we własny rozwój intelektualny, godzenie się z możliwością porażki z uwagi na kształcenie w szkole zawodowej i położonej na wsi z dala od dużych miast. Analiza wyników egzaminu zawodowego pokazała, że kobiety zdają egzamin w 44%, mężczyźni w 69 %, przy czym średni wynik punktowy kobiet wynosi 70 i jest niższy od wyniku mężczyzn o 14 pkt. Zbyt mało kobiet wybiera kształcenie zawodowe, mają mniejsze szanse na zatrudnienie niż mężczyźni i niższe od nich zarobki. Poprzez macierzyństwo kobiety dezaktywizują się i postrzegane są przez pracodawców jako niepełnowartościowi pracownicy (Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”), dlatego należy je wyposażyć w kompetencje kluczowe i mocne umiejętności zawodowe podczas nauczania w szkole, aby jako absolwentki odnalazły się i utrzymały na rynku pracy. Wniosek: szkoły nie dają absolwentom wystarczających szans na kontynuację kształcenia, niewystarczające jest ich przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Diagnoza regionalnego rynku pracy wykazała duży popyt na osoby wysoko wykwalifikowane w branży informatycznej, mechanicznej, żywieniowej, rzemieślniczej, usługowej (WUP 2008) – a w tych zawodach kształcą szkoły powiatu lubelskiego. Badania szczegółowe wykazały, nieadekwatność szkolnych programów do oczekiwań uczniów i przyszłych pracodawców. Programy niewystarczająco przygotowują uczniów do wykonywania zadań zawodowych w szczególności z zastosowaniem nowych technik i technologii pracy, zachowań przedsiębiorczych, pracy w zespole.
Kluczowy problem – niska jakość kształcenia i niedostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy.

Organ prowadzący stworzył dla szkół zawodowych programy rozwojowe zawierające wzmocnienie przygotowania zawodowego uczniów: poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych (kursy), praktyk u pracodawców, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe: matematyczno-językowe, przedsiębiorcze, informatyczne; poprawienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie w środki dydaktyczne: programy komputerowe, tablice interaktywne, notebooki, podręczniki.
Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie w/w problemów i ich rozwiązanie, wyrównanie dysproporcji między osiągnięciami uczniów poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół zawodowych, modernizacja procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności zawodowe na praktykach u pracodawców.
Cel główny: rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy
Cele szczegółowe:
– podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w szczególności u 64% kobiet i 47% mężczyzn z ich reprezentacji w szkołach
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych, językowych
– zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych
sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno-
technologiczną
– podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki
regionu poprzez programy rozwojowe szkół

 

2. Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

Grupą docelową(w ZSR CKP w Pszczelej Woli) są uczniowie (z klas I – IV) zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości poniżej 20 tyś. mieszk. uczęszczający do Technikum Pszczelarskiego oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
K – oznacza kobieta M – mężczyzna
Populacja uczniów szkół zawodoeych powiatu wynosi 1118, w tym 351 K (30%) i 767 M (70%). Zakłada się, że wparciem zostanie objętych ok. 230 K i ok. 360 M, przy czym K stanowią większy odsetek (bo aż 64%)niż M (47%) z ich populacji w szkole. Obie grupy będą miały równy dostęp do udziału w proj.

Uczniowie szkół zawodowych prowadzonych przez powiat, na podstawie przeprowadzonej analizy wyników nauczania, obserwacji wychowawców i nauczycieli posiadają braki w wiedzy i trudności w nauce w tym K mają słabsze wyniki z egzaminów zawodowych, mniejsze szanse na zatrudnienie niż M z tożsamymi kwalifikacjami, większe niż M ograniczenia szkolenia/doskonalenia swych umiejętności ze względu na obowiązki rodzinno-domowe. Projekt pomoże pokonać bariery nierówności K i M oraz obali tezę, że szkoła zawodowa jest gorszej kategorii, lepiej przygotuje do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i realiach gospodarki rynkowej.
Brak wsparcia może spowodować wzrost bezrobocia i trudności z wejściem na rynek pracy zwłaszcza K, wzrost patologii społecznej, zubożenie społeczne regionu.
Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjno – promocyjną (luty/marzec 2010): Wnioskodawca zamieści informacje na str. www, w szkołach odbędzie się zebranie, na którym uczniowie i rodzice dowiedzą się o bezpłatnych zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności uczniów, informacje zamieszczone na tablicach ogłoszeń, przekazywany komunikat przez radiowęzeł szk. Kryteria naboru uwzględnią: wyniki sprawdzianu kompetencji kluczowych i zawodowych przygotowanego dla potrzeb projektu (średni wynik poniżej 60% poprawnych odpowiedzi), opinia wychowawcy, pedagoga na podstawie obserwacji i ocen, zgoda uczniów (w przyp. niepełnoletnich też rodziców). Ostateczny dobór uczestników – selekcja przez zespół projektu zgodnie z Regulaminem, utworzona lista rezerwowa, zostanie wyłonionych 59 grup 10- osób. Zachowana zostanie zasada równości szans płci, a w przypadku tożsamej liczby punktów pierwszeństwo mają K. Ryzyko niezrekrutowania grup jest minimalne: po wstępnej diagnozie – więcej chętnych niż zaplanowano.

 

Kryteria naboru:

I. opracowany przez koordynatorów szkolnych i specjalistę ds. ewaluacji sprawdzian testowy dotyczący posiadania podstawowych kompetencji kluczowych (korzystania z IT, posługiwania się językiem obcym, komunikowania się, pracy w zespole, posiadania umiejętności matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczych) i dotyczących wiedzy i umiejętności zawodowych (ogólno zawodowych: technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, zabezpieczenia bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz zawodowych – odpowiadających podstawowym umiejętnościom adekwatnie do kształconego zawodu). Średni wynik poniżej 60% poprawnych odpowiedzi będzie stanowić I kryterium uczestnictwa w projekcie.
II. pozytywna opinia wychowawcy klasy lub/i pedagoga szkolnego (gdy szkoła zatrudnia pedagoga) uwzględniająca – na podstawie obserwacji i osiągnięć szkolnych w postaci stopni – możliwości organizacyjne i intelektualne oraz zainteresowania uczniów, w taki sposób, żeby uczeń nie zaniedbywał podstawowych zajęć i obowiązków związanych z realizacją programu nauczania w szkole, a działania projektów pozwoliły mu umacniać zdobywaną wiedzę i umiejętności. Kryterium to ma na celu podjęcie takich działań projektu i w takim zakresie, żeby pomóc w rozwoju ucznia dbając o jego zrównoważony rozwój i możliwości (odpowiednie działania do możliwości racjonalnego wykorzystania nowych kompetencji, czas na wypoczynek, spójność z zainteresowaniami).
III. wyrażenie zgody uczestnictwa w projekcie przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej -jego rodziców lub prawnych opiekunów (deklaracja uczestnictwa w odpowiednich działaniach projektu, zgoda rodziców (opiekunów) na uczestnictwo w projekcie – wzory dokumentów opracuje Kierownik projektu). Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest równoczesne spełnienie wszystkich trzech kryteriów. Powyższy zapis oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte z Regulaminie, który opracuje Kierownik Projektu. Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym rodzaju zajęć.

 

3. Działania

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. (marzec – kwiecień 2010 r.)
Zajęcia z matematyki dla 20 osób przygotowujące do matury. Każda grupa skorzysta z 24 godz. zajęć pozwalających kształtować, ćwiczyć logiczne myślenie, planowanie samooceny, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem technologii ICT w postaci programów multimedialnych, gier. J.angielski – zajęcia dla 20 osób., j. niemiecki – zajęcia dla 10 osób. Każda grupa skorzysta z 24 godz. zajęć przygotowujących do matury, opierających się na technikach IT/ICT – pozwalających ćwiczyć umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i syntezy. W każdym temacie symulowane rozmowy, konwersatorium, spotkania z przedsiębiorcami. Zakup pomocy dydaktycznych: słowników, podręczników, zbiorów zadań, programów komputerowych tablic interaktywnych, rzutników pozwoli stosować aktywizujące metody nauczania i samodzielna naukę w domu.
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – kursy nadające dodatkowe uprawnienia.
(kwiecień 2010r. – styczeń 2011 r.) Kurs Profesjonalny Kelner dla 40 uczniów; 24 godzin zajęć m.in. z zakresu organizacji zakładów gastronomicznych, obsługi konsumenta, informacje o potrawach i napojach. Certyfikat i zaświadczenie w jęz. polskim i angielskim, (kwiecień -czerwiec 2010 r.)
Kurs kat. B + E dla 10 osób. 20 godzin teorii i 15 godzin praktyki, zakończy się egzaminem państwowym. Uczniowie zdobędą umiejętności pożądane przez przyszłych pracodawców, (kwiecień, maj, wrzesień, październik 2010r.)
Kurs inseminacji matek pszczelich dla 30 uczniów (2 gr 15 os.) Każda grupa skorzysta z 30 godzin zajęć. Certyfikaty potwierdzą nabyte umiejętności w zawodzie technik pszczelarz. Zakup pomocy dydaktycznych (matki pszczele, aparat i mikroskop), (kwiecień – czerwiec 2010r.)

5. Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki, (marzec – czerwiec 2010r.,
wrzesień 2010r. – styczeń 201 Ir.).
Praktyki zawodowe m.in. w hotelach, zakładach gastronomicznych, na terenie Lublina, powiatu oraz poza regionem odbędzie łącznie 70 uczestników kończących kursy w ramach projektu przez okres 10 dni. Praktyczna nauka zawodu z możliwością zatrudnienia jako droga przybliżenia kształcenia do rynku pracy w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno – technologiczną. Uczestnicy otrzymają opinię i zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 

4. Rezultaty i Produkty

Rezultaty twarde
Nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 590 uczniów, w tym 64 % K i 47 % M z ich reprezentacji w szkołach zawodowych
– wzrost u 220 BO o 5 pkt w skali 50 punktowej wyniku matury z matematyki i języków obcych
– 110 BO (w tym 85 K i 25 M) nabędzie umiejętność z zakresu założenia i prowadzenia własnego biznesu oraz obsługi kasy fiskalnej, potwierdzone zaświadczeniem
– 40 BO nabędzie umiejętność tworzenia witryn www, potwierdzoną zaświadczeniem
– 70 BO posiądzie kwalifikacje kelnera potwierdzone certyfikatem
– 35 BO nabędzie prawo jazdy kat B +E
– 45 BO nabędzie umiejętność obsługi wózka widłowego potwierdzoną certyfikatem
– 25 BO uzyska świadectwo spawacza
Rezultaty miękkie
– konkurencyjna pozycja na rynku pracy 531 BO
– wzrost jakości nauczania w 15 szkołach
– wzrost kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych, wzrost umiejętności z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wykorzystywanie technologii IT/ITC u 234 BO
– wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce 162 BO
– wzrost umiejętności interpersonalnych 99 uczniów
– wzrost świadomości w zakresie potrzeby współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami
– przełamanie stereotypów dotyczących płci i zmniejszenie nierówności ze względu na płeć.
Produkty
– 15 szkół objętych wsparciem wdroży programy rozwojowe
– współpraca 11 szkół z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych
– 110 BO skorzysta z 550 g. zajęć z zakresu utworzenia wł. działalności gosp. i obsługi kas fiskalnych
– 180 BO odbędzie praktyki w przedsiębiorstwach
– 440 BO skorzysta z 1483 g. dod. zajęć dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne
– 150 BO skorzysta z 870 g. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe
– Trwałość rezultatów zapewni wykorzystywanie (po zakończeniu projektu) nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które umożliwią świadczenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz stałe podnoszenie dzięki temu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół zawodowych.
Wartość dodana projektu – podniesienie prestiżu szkoły, jej rangi w środowisku jako placówki dbającej o rozwój ucznia, zwiększenie społecznego zaufania do jednostki jako instytucji dbającej o rozwój szkół i społeczeństwa powiatu, większa liczba wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy odpowiadająca wymaganiom pracodawców, włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego umożliwi rzetelne diagnozowanie popytu rynku pracy na absolwentów o określonych kwalifikacjach, zbudowanie społeczności szkolnej otwartej na nowości i na świat, doposażenie szkół w nowoczesne wyposażenie (tablice interaktywne, projektory, mikroskop itp.) i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego EFS.
Rezultaty miękkie będą mierzone regularnie dwukrotnie (na początku i na końcu korzystania ze wsparcia), umożliwi to badanie postępu w osiąganiu rezultatów w czasie trwania proj., na koniec proj. powstanie raport ewaluacyjny podsumowujący wyniki oceny. Rezultaty miękkie zostaną osiągnięte u 90 % uczestników projektu (zakładamy, że 10% uczniów może nie osiągnąć rezultatów np. ze względu na brak motywacji – aby temu przeciwdziałać psycholog i pedagog będą motywowali uczniów do pracy) i będą mierzone za pomocą:
– ankiet wypełnianych przez uczniów i rodziców
– kart obserwacji wypełnianych przez prowadzących zajęć
– wywiadów z uczniami i rodzicami
O osiągnięciu rezultatów miękkich świadczyć będzie wzrost o 2 pkt w skali 10 punktowej w badaniu końcowym, w stos. do badania początkowego. Monitorowanie rezultatów twardych przeprowadzone za pomocą dzienników zajęć, list obecności, comiesięcznych sprawozdań szkół.
Zaplanowane rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celów szczegółowych projektu, których osiągnięcie doprowadzi do osiągnięcia celu głównego proj. Będzie to możliwe dzięki realizacji precyzyjnie zaplanowanych, skonsultowanych z interesariuszami działań (m.in. zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, specjalistycznych kursów), w kompleksowy sposób odpowiadaj. na zdiagnozowane problemy.
Zaplanowane rezultaty przyczynią się do zmiany sytuacji K na rynku pracy: do podniesienia ich kwalifikacji, zwiększenia umiej, i kształtowania postaw przedsiębiorczych sprzyjających uczestnictwu w życiu gospodarczym, zwiększenia ich mobilności zawodowej i do podejmowania nowych wyzwań w tym zakresie, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia szans ich zatrudnienia, zmniejszenia liczby K zagrożonych bezrobociem

 

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie