logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

 i Załącznika nr 1

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga!

Dotyczy  Liceum klas sportowych: jeździectwo, piłka nożna

 

od 15 maja 2023 r.
do 23 czerwca 2023 r. 

od 15 maja 2023 r.
do 31 maja 2023 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

!!!

 

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej od 1 czerwca 2023
r. do 14 czerwca 2023 rII termin: 5 lipca 2023 r. (Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników)
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  do 16 czerwca 2023 r.;
II termin do 6 lipca 2023 r.
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość zmiany wniosku złożonego przez kandydata z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami. 

 

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 17 lipca 2023 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

18 lipca 2023 r
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 15 maja 2023 r.
do 19 lipca 2023 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 18 lipca 2023r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

24 lipca 2023 r.
do godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

25 lipca 2023 r.

 

 26 lipca 2023 r.

 

Ważne linki
Kategorie