logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia nr 11/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

 i Załącznika nr 1

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga!

Dotyczy  Liceum klas sportowych: jeździectwo, piłka nożna

 

od 20 maja 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r.

 

 

od 20 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

!!!

 

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej od 15 czerwca 2024
r. do 24 czerwca 2024 r

II termin: 3 lipca 2024 r. (Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników)

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  do 25 czerwca 2024 r.;
II termin do 4 lipca 2024 r.
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość zmiany wniosku złożonego przez kandydata z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami. 

 

od 28 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 12 lipca 2024 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15 lipca 2024 r
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 20 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 15 lipca 2024r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

22 lipca 2024 r.

 

 23 lipca 2024 r.

 

Ważne linki
Kategorie