logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia nr 7 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r.

 i Załącznika nr 1

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Uwaga!

Dotyczy  Liceum klas sportowych: jeździectwo, piłka nożna

 

od 16 maja 2022 r.
do 24 czerwca 2022 r. 

 

od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

!!!

 

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej od 1 czerwca 2022
r. do 14 czerwca2022 r

II termin: 7 lipca 2022 r. (Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników)

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  do 17 czerwca 2022 r.;
II termin do 8 lipca 2022 r.
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od 24 czerwca 2022 r.
do 14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 lipca 2022 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 lipca 2022 r
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 16 maja 2022 r.
do 26 lipca 2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 22 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

1 sierpnia 2022 r.

 

do 2  sierpnia 2022 r.

 

Ważne linki
Kategorie