logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Projekt „Edukacja równych szans”

Informacja o zajęciach pozalekcyjnych

 w ramach Projektu

„Edukacja równych szans”

 

realizowanego przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 

 

 

 

 

Projekt „Edukacja równych szans”

– organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach: marzec 2010 – luty 2011

1. Blok nauk matematyczno – przyrodniczych (zajęcia: marzec 2010r. – luty 2011) – Zajęcia będą prowadzone w grupach 15 osobowych (22 grup – łącznie 330 os.). Każda grupa skorzysta z 70 godzin zajęć m.in. z matematyki, biologii, fizyki, geografii czy chemii. Nauczanie będzie miało na celu kształtowanie i ćwiczenie logicznego myślenia, planowanie samooceny, rozwijanie kompetencji uczniów z wykorzystaniem technologii IT w postaci e – edukacji, gier lub programów multimedialnych. Dopełnieniem szkolnych działań będą wyjazdy na pokazy z fizyki lub festiwal nauki (Lublin lub Warszawa – w zależności od zaproponowanej/wybranej tematyki przez prowadzących)
Planowane w ramach zajęć:
– 70 godzin zajęć w każdej grupie;
– oprogramowanie multimedialne;
– zakup licencji na program CABRI;
– materiały filmowe DVD: 1 zestaw dla każdej szkoły;
– materiały dydaktyczne – podręczniki uzupełniające;
– materiały biurowe dla prowadzących;
– wyjazd na pokazy z fizyki, festiwal nauki – Lublin, Warszawa – łącznie dla 330 osób wrzesień – październik 2010r.; w ramach wyjazdów: wyżywienie, transport, bilety wstępu .

2. Blok języków obcych – (zajęcia: marzec 2010r. – luty 2011) Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych (15 grup – łącznie 150 os.). Każda grupa skorzysta z 70 godzin zajęć językowych (język angielski, niemiecki, rosyjski) opierających się na technologii IT – multimedialnych programach nauczania języków obcych i możliwości prowadzenia konwersacji. Dopełnieniem zajęć będzie zorganizowany w czerwcu – lipcu 2010r. 7 dniowy powiatowy obóz językowy – połączony z poznawaniem miejsc kultury, dający możliwość umocnienia nabytych umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej.
Planowane w ramach zajęć:
– 70 godzin zajęć w każdej grupie;
– programy do nauki języków obcych dla każdej szkoły;
– materiały biurowe dla prowadzących;
– materiały dydaktyczne dla uczestników – podręczniki do nauki języków;
– powiatowy obóz językowy w Krasnobrodzie– 7 dni, dla 150 osób – czerwiec – lipiec 2010r., w ramach obozu: wyżywienie, transport, nocleg, wyjazdy rowerowe, wycieczki, ogniska, karaoke, konkursy, zajęcia językowe.

3. Blok zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (zajęcia: marzec 2010r. – luty 2011) Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych (17 grup – łącznie 170 os.). Każda grupa skorzysta z 40 godzin zajęć pozwalających ćwiczyć umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i syntezy, przetwarzania danych, prezentowania swoich osiągnięć. Nacisk będzie położony na techniki efektywnego komunikowania się z zastosowaniem zasady wiązania teorii z praktyką.
Planowane w ramach zajęć:
– 40 godzin zajęć w każdej grupie;
– materiały dydaktyczne – podręczniki uzupełniające;
– materiały biurowe dla prowadzących;
4. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna (zajęcia: październik 2010r. – luty 2011) Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych (4 grupy- łącznie 40 os.). w każdej grupie warsztaty w modułach: techniki skutecznego uczenia się (8 godzin), budowanie poczucia własnej wartości (7 godzin), profilaktyka uzależnień od alkoholu (5 godzin). Każdy uczeń skorzysta z 2 godzin konsultacji indywidualnych aby skonsultować swe plany, zmiany i trudne sytuacje.
Planowane w ramach zajęć:
– 20 godziny zajęć w każdej grupie oraz 2 godziny zegarowe konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika;
– materiały dydaktyczne – literatura z zakresu psychologii;
– materiały biurowe dla prowadzących;

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia: październik 2010r. – luty 2011) Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych (8 grup – łącznie 80 osób). Każda grupa skorzysta z 10 godzin warsztatów w zakresie poznania swoich zasobów i potrzeb, planowania i organizowania, nabycia umiejętności przedsiębiorczych oraz swobodnego poruszania się na rynku pracy z wykorzystaniem technologii ICT w formie e-edukacji, symulacyjnych gier edukacyjnych czy metody projektów. Każdy uczeń skorzysta z indywidualnego doradztwa (2 godziny zegarowe) – diagnozy pod kątem predyspozycji zawodowych i utworzenia indywidualnych planów działania.
Planowane w ramach zajęć:
– 10 godzin zajęć w każdej grupie oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika;
– materiały dydaktyczne – literatura;
– materiały biurowe dla prowadzących.

 

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie