logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Rekrutacja w   ZSR CKP w Pszczelej Woli  będzie prowadzona zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Terminy w zakładce Terminy rekrutacji na rok 2021/2022

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym >>> prosimy o zapoznanie się.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 .pdf

Uzasadnienie_rozporzadzenia_MEN.pdf

 

W roku szkolnym 2021/2022, dla celów związanych z obsługą elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, uruchomiony jest serwer danych o adresie:

Kandydaci (uczniowie):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego im Zofii i Tadeusza Wawrynów i Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli w roku szkolnym 2021/2022

<<<pobierz

 


 

 


W poszczególnych typach szkół będą brane pod uwagę następujące przedmioty:

4-letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej):
Klasa językowa: język polski, język obcy, matematyka, biologia
Klasa sportowa: język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej (szczegóły poniżej)

 

5-letnie  Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów:

Technik Pszczelarz: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Agrobiznesu: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Technik Rolnik: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technik Hodowli Koni: język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, piekarz, jeździec : język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 

 

Osoby będące obcokrajowcami przyjmowane są do Technikum Pszczelarskiego bez egzaminów ze względu na brak możliwości odniesienia zasad rekrutacji przyjętych w ZSR CKZ w Pszczelej Woli do przedmiotów realizowanych w innych krajach.

 

Egzamin sprawnościowy do klas sportowych (klasa jeździecka, piłka nożna) odbędzie się  od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r.

 LO klasa sportowa –jeździectwo

INFORMACJA  DLA KANDYDATÓW  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU JAZDA KONNO  W PSZCZELEJ WOLI

 

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli informuje, że egzaminy sprawnościowe dla kandydatów do  Liceum Ogólnokształcącego o profilu Jazda konno w Pszczelej Woli odbędą się w dniach 05 i 12 czerwca 2021 roku od godziny 10.00

Wszystkich Kandydatów zainteresowanych nauką w Liceum Ogólnokształcącym o profilu Jazda konno  prosimy o kontakt w celu dokładnego ustalenia dnia i godziny Egzaminów pod numerem telefonu: 81 562 80 76, email: [email protected]

lub bezpośrednio z Nauczycielem Jazdy konno:

  1. Sylwester Tkaczyk – Tel. 511135709
LO klasa sportowa – piłka nożna

INFORMACJA  DLA KANDYDATÓW  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU PIŁKA NOŻNA  W PSZCZELEJ WOLI

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli informuje, że egzaminy sprawnościowe dla kandydatów do  Liceum Ogólnokształcącego o profilu Piłka Nożna w Pszczelej Woli odbędą się w dniach 10 i 15 czerwca 2021 roku od godziny 10.00

Wszystkich Kandydatów zainteresowanych nauką w Liceum Ogólnokształcącym o profilu Piłka Nożna  prosimy o kontakt w celu dokładnego ustalenia dnia i godziny Egzaminów pod numerem telefonu: 81 562 80 76, email: [email protected]

lub bezpośrednio z Nauczycielami Wychowania Fizycznego:

  1. Jarosław Prus – tel. 695 632 400
  2. Agnieszka Spozowska-Kaźmirska – tel. 500 629 365
Uwaga!
Osoby przystępujące do egzaminu sprawnościowego proszone są o kontakt telefoniczny z ww. nauczycielami min. 2 dni przed planowanym egzaminem w celu ustalenia terminu oraz godziny.

W przypadku trudności z przystąpieniem do testu sprawnościowego w zaproponowanych terminach prosimy o kontakt z ww. osobami.

 

Uwaga!
Kandydat do klasy sportowej powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony okazanym na egzaminie zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie

skierowanie_na_badania.pdf  (do pobrania w sekretariacie uczniowskim)

Prosimy również o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego   >>>>kwestionariusz_osobowy_2021_uczen

Kalendarium postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na rok szkolny 2021 / 2022 dla kandydatów ze  szkół podstawowych nie objętych rekrutacją elektroniczną oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

(z województwa innego niż lubelskie)

  •  składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów zawierające deklarację wyboru wszystkich klas i szkół (pobierz podanie po podstawowej.pdf )

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

  • Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

  • ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów

22 lipca 2021 r.  

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

  • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

UWAGA

Informacja dla uczniów obcokrajowców

 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest posiadanie przez uczniów z zagranicy polskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opłaty w wysokości  558 zł. za 10 miesięcy, należy dokonać przed rozpoczęciem nauki, każdorazowo na okres bieżącego roku szkolnego.

Ważne linki
Kategorie