logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji  79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie„.

Dominujący zakres interwencji w projekcie koncentruje się wokół lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programu nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zadania przewidziane w ramach projektu to:

  • Wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych – np.: administrowanie systemami komputerowymi, tworzenie aplikacji mobilnych i kursów – np.: diagnostyka samochodowa, administrowanie Linuxa, SEP,
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – np.: robotyka, grafika komputerowa, programowanie, kursy motoryzacyjne,
  • Kursy kwalifikacyjne dla uczniów – np.: operator drona, prawo jazdy kat. B+E,
  • Staże uczniowskie, podczas których uczniowie będą mogli zyskać praktyczne umiejętności, zapoznać się z nowymi technologiami oraz nauczyć się własnego systemu organizacji pracy.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni: motoryzacyjnej, informatycznej, gastronomicznej, pszczelarskiej.

Szkoły biorące udział w projekcie to:

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego – Technikum Pszczelarskie im. Zofii i  Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli
  • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
  • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach

 Wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter bezpłatny i stanowi bardzo dobre uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

ówne rezultaty przewidziane w ramach projektu:

76 – liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

5 – liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS.

340 – liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

700 – liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu.

 

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Roman Adamczyk

Manager projektu: Bernadetta Mikus-Kocka, e-mail:  [email protected]

Specjalista ds. monitorowania i logistyki: Izabela Matysiak, e-mail: [email protected]

Specjalista ds. finansowych, e-mail: [email protected]

Kontakt telefoniczny: 81/528-67-45

 Biuro Projektu: ul. Okopowa 5,  20-022 Lublin, pokój 350 (III piętro)

 Okres realizacji projektu od 01.11.2020 r. do 30.11.2022 r.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik1. Formularz zgłoszeniowy Uczeń

Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Uczeń

Załącznik 3. Formularz zgłoszeniowy Nauczyciel

Załącznik 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Nauczyciel

 

Ważne linki
Kategorie