logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Organizacja pracy internatu w czasie epidemii

Organizacja pracy internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w czasie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rok szkolny 2020 / 2021

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 • 1. Celem procedur jest:
 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników oraz osób przebywających na terenie internatu.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia wychowanków i pracowników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie internatu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 • 2. Zasady obowiązujące podczas zakwaterowania oraz przebywania wychowanków w internacie
 1. Przed przybyciem do internatu należy zapoznać się z informacjami o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii zamieszczonymi na stronie szkoły oraz pobrać i wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.         Oświadczenie uczeń pełnoletni       Oświadczenie uczeń niepełnoletni
 2. Do internatu przyjmowane są jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych dróg oddechowych
 3. Przy wejściu do internatu wchodzącym wychowankom będzie mierzona temperatura
 4. Nie mogą korzystać z internatu osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji (oświadczenie rodziców)
 5. Do internatu należy przywozić tylko niezbędne rzeczy i nie udostępniać swoich rzeczy osobistych osobom trzecim
 6. Internat będzie otwarty dla wychowanków od dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek),
  od godziny 12.00
 7. Każdy wychowanek obowiązany jest posiadać własne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)
 8. Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce
 9. Wszyscy mieszkańcy internatu powinni często myć ręce w ciepłej wodzie z mydłem.
 10. W przestrzeni wspólnej (korytarze, toaleta, świetlica, stołówka) wychowankowie powinni starać się zachować dystans (ok. 1,5 metra), ponadto mają obowiązek zasłaniać usta i nos.
 11. W pomieszczeniach mieszkalnych wychowankowie mają obowiązek utrzymywać czystość, często je wietrzyć, regularnie wynosić śmieci do kontenerów
 12. Odwiedziny osób z zewnątrz internatu muszą być ograniczone do niezbędnego minimum – tylko w szczególnych przypadkach za wiedzą i zgodą wychowawcy w wyznaczonych obszarach, z zachowaniem środków ostrożności
 13. Podczas trwania zajęć lekcyjnych piętra mieszkalne będą zamknięte
 14. Do niezbędnego minimum ograniczone jest wyjeżdżanie wychowanków poza teren Pszczelej Woli, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy
 15. W stołówce szkolnej należy również zachować środki ostrożności – zachować dystans, maseczkę można zdjąć przystępując do spożywania posiłku
 16. Wychowankowie powinni zgłaszać do wychowawcy każde niepokojące objawy chorobowe: kaszel, duszności, podwyższoną temperaturę
 • 3. Zadania wychowawców
 1. Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie
  i wyjaśnianie dlaczego zostały one wprowadzone
 2. Dopilnowanie, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 1,5 metra
 3. Przypominanie wychowankom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu
 4. Dopilnować aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do internatu dezynfekowały ręce, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania
 5. Dbanie o czystość w pokojach mieszkalnych, oraz o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 6. W przypadku złego samopoczucia wychowanka, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem należy odizolować wychowanka w przygotowanym do tego celu odrębnym pomieszczeniu, skorzystać z teleporady medycznej, a następnie zastosować się do zaleceń lekarza.
 7. Zgromadzić informacje dzięki którym będzie można uzyskać szybki i skuteczny kontakt z rodzicami/opiekunami.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje kierownika internatu o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 9. Kierownik internatu powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 • 4. Zasady postępowania w przypadku infekcji u wychowanka
 1. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy infekcji należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu.
 2. Wychowawca , który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym kierownika internatu.
 3. Kierownik internatu lub osoba wyznaczona kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem wychowanka i wzywa do niezwłocznego odbioru wychowanka z internatu informując o powodach.
 4. Wychowankowi z objawami infekcji, który nie może udać się do domu (mieszka poza granicami kraju), wychowawca umożliwia skorzystanie z teleporady medycznej
 5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia wychowanka należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć go do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

Kierownik internatu

 

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie