logo
moodle_zsrckz4

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Harmonogram egzaminu maturalnego wraz z instrukcją dla zdających w ZSR CKZ w Pszczelej Woli

Egzamin maturalny odbędzie się na sali gimnastycznej dla wszystkich zdających, ze wszystkich przedmiotów za wyjątkiem języka rosyjskiego, który odbędzie się w sali nr 7.

Zdający do Sali gimnastycznej będą wpuszczani dwoma wejściami:

– Wejście nr 1 – bezpośrednio na zewnątrz sali obok kantorka nauczycieli wychowania fizycznego

– Wejście nr 2 – nowe wejście bezpośrednio na zewnątrz sali obok stadionu

(nie wchodzimy do budynku szkoły bez ważnego powodu)

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów  chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający z objawami alergii muszą to zgłosić do dyrektora przed egzaminem.

 

W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed

salą egzaminacyjną, zdający mają obowiązek stawić się na egzamin zgodnie z godzinami rozpisanymi w tabeli:

Przedmiot/poziom Data/godzina egzaminu Sala/wejście Klasa/godzina wejścia na salę
Język polski/podstawowy 8.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

IV TP – 8.35

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV A TŻiUG – 8.20

IV B TŻiUG – 8.35

Język polski/rozszerzony 8.06 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 13.35

IV TP – 13.40

IV TŻiUG – 13.45

Matematyka/podstawowy 9.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

IV TP – 8.35

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV A TŻiUG – 8.20

IV B TŻiUG – 8.35

Język angielski/podstawowy 10.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

IV TP – 8.35

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV A TŻiUG – 8.20

IV B TŻiUG – 8.35

Język angielski/rozszerzony 10.06 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 13.35

IV TP – 13.40

IV TŻiUG – 13.45

Matematyka/rozszerzony 15.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.40

 

Biologia/rozszerzony 16.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.35

IV TP – 8.40

IV TŻiUG – 8.40

Wiedza o społeczeństwie/rozszerzony 16.06 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 13.45

IV TŻiUG – 13.45

Chemia/rozszerzony 17.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO– 13.45

IV TŻiUG – 13.45

Język niemiecki/podstawowy 18.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 8.40

IV TŻiUG – 8.45

Język niemiecki/rozszerzony 18.06 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 13.45

IV TP – 13.45

Geografia/rozszerzony 19.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 8.40

IV TŻiUG – 8.45

Język rosyjski/podstawowy 26.06 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.40

IV TP – 8.45

IV TŻiUG – 8.50

Język rosyjski/rozszerzony 26.06 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 13.40

IV TP – 13.45

IV TŻiUG – 13.50

Przypominamy, że:

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła zapewni słowniki na egzamin z j. polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii i  chemii
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 6. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub budynku szkoły szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 10. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (bezpośredni kontakt z nauczycielem),
 11. wychodzi do toalety,
 12. wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć przez zakryte usta i nos przez cały egzamin.
 14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 15. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z  jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 16. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.
 17. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 18. Należy przestrzegać higienę kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 19. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  Wrażeniami po egzaminie można się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 20. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 21.  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 22.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

Sytuacja epidemiologiczna zmusza nas wszystkich do zachowania szczególnych środków ostrożności. W związku z niemożnością korzystania z szatni szkolnych oraz trudnością zapewnienia dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie rzeczy prosimy o wniesienie do szkoły tylko tych rzeczy, które będą niezbędne podczas danego egzaminu (dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, długopisy z czarnymi wkładami, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, lupa – zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku). Zdający, którzy będą mieć dodatkowe rzeczy osobiste pozostawią je w wyznaczonych salach.

do pobrania:

Harmonogram egzaminu maturalnego wraz z instrukcją dla zdających w ZSR CKZ w Pszczelej Woli.docx

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów.docx

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie