logo
moodle
logo75

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Harmonogram egzaminu maturalnego wraz z instrukcją dla zdających w ZSR CKZ w Pszczelej Woli MAJ 2021

Egzamin maturalny odbędzie się na sali gimnastycznej dla wszystkich zdających, ze wszystkich przedmiotów oprócz egzaminu z języka rosyjskiego poziom podstawowy, który odbędzie się w sali nr 7.
Zdający do sali gimnastycznej będą wpuszczani dwoma wejściami:
– Wejście nr 1 – bezpośrednio na zewnątrz sali obok kantorka nauczycieli wychowania fizycznego
– Wejście nr 2 – nowe wejście bezpośrednio na zewnątrz sali obok stadionu
(nie wchodzimy do budynku szkoły bez ważnego powodu)
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z wyjątkiem :

– osoby, która przechorowała COVID-19 ( tzn. jest ozdrowieńcem)
– osoby, które są zaszczepione przeciwko COVID-19 (tz. Przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki)

Zdający z objawami alergii muszą zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły przed egzaminem.

W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, zdający mają obowiązek stawić się na egzamin zgodnie z godzinami rozpisanymi w tabeli:

Przedmiot/poziom Data/godzina egzaminu Sala/wejście Klasa/godzina wejścia na salę
Język polski/podstawowy 04.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

 

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV TŻiUG – 8.20

IV TP – 8.35

Matematyka/podstawowy 05.05 – 09.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

 

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV TŻiUG – 8.20

IV TP – 8.35

Język angielski/podstawowy 06.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.20

 

Sala gimnastyczna wejście nr 2 IV  TŻiUG – 8.20

IV TP – 8.35

Język angielski/rozszerzony 07.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.40

IV TP – 8.30

IV TŻiUG – 8.30

Język polski/rozszerzony 10.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.40

IV TP – 8.30

IV TŻiUG – 8.30

matematyka/rozszerzony 11.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.35

IV TP – 8.40

IV TŻiUG – 8.40

Wiedza o społeczeństwie/rozszerzony 11.05 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1  IV TP – 13.45

IV TŻiUG – 13.45

biologia/rozszerzony 12.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.40

IV TP – 8.30

IV TŻiUG – 8.30

geografia/rozszerzony 13.05– 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 8.45

IV TŻiUG – 8.45

Język niemiecki/podstawowy 13.05 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 13.40

IV TŻiUG – 13.40

Język rosyjski/podstawowy 13.05 – 14.00 Szkoła sala  nr 7 LO  – 13.45
Chemia/rozszerzony 14.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 8.45

 

Język niemiecki/rozszerzony 14.05 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 13.45

IV TŻiUG – 13.45

historia/rozszerzony 17.05 – 9.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 IV TP – 8.45

IV TŻiUG – 8.45

Język rosyjski/rozszerzony 17.05 – 14.00 Sala gimnastyczna wejście nr 1 III LO – 13.45

IV TP – 13.45

IV TŻiUG – 13.45

Przypominamy, że:

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła zapewni słowniki na egzamin z j. polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii i  chemii.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
 5. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub budynku szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (bezpośredni kontakt z nauczycielem),

wychodzi do toalety,

wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć przez zakryte usta i nos przez cały egzamin.
 2. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z  jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 4. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.
 5. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 7. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  Wrażeniami po egzaminie można się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 8. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 9.  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 10.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Sytuacja epidemiologiczna zmusza nas wszystkich do zachowania szczególnych środków ostrożności. W związku z niemożnością korzystania z szatni szkolnych oraz trudnością zapewnienia dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie rzeczy prosimy o wniesienie do szkoły tylko tych rzeczy, które będą niezbędne podczas danego egzaminu (dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, długopisy z czarnymi wkładami, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, lupa.

Comments are closed.
Ważne linki
Kategorie